Respons Kami

Alamat Redaksi : Jalan Perwakilan nomor 29A, Suryatmajan, Danurejan, Kota Yogyakarta

Daerah Istimewa Yogyakarta

 

Email : redaksi45kelurahan@gmail.com

 

Nomor Kontak : 081226460060